Chinese New Year 2017

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

- สามารถใช้จองออกรอบที่แอพกอล์ฟดิก 1ส่วนลด /1 ครั้ง
- ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินได้
- สามารถใช้ส่วนลดภายในวันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560